Szanowni Państwo,

w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (zwanego dalej Rozporządzeniem) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą LabCenter Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie (01-355) przy ulicy Powstańców Śląskich 103/1, zwana dalej Administratorem, e-mail: office@labcenter.com.pl 
  1. Przetwarzamy dane osobowe uzyskane od Państwa obejmujące imię, nazwisko lub firmę przedsiębiorstwa, adres, a także dane osób upoważnionych przez Państwa do kontaktu z nami.
  1. Powyższe dane są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania łączącej nas umowy lub łączących nas umów, a także w celu zawierania kolejnych umów w ramach prowadzonej przez nas współpracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub umów.
  1. Powyższe dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do ww. danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych, prawo do ich przeniesienia, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na wskazanej wyżej podstawie prawnej. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  1. Jako Administrator wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych w stopniu odpowiadającym ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz charakterowi danych osobowych, a także, aby zapobiec niepotrzebnemu zbieraniu danych osobowych.
  1. W przypadku danych kontaktowych i osobowych osób, które wskazali Państwo jako osoby uprawnione do kontaktu w ramach celów wskazanych w ust. 2 powyżej, informujemy, iż w przypadku otrzymania przez nas żądania dostępu, sprostowania, uzupełnienia, ujawnienia itp. danych osobowych od takiej osoby, skierujemy taką osobę niezwłocznie do Państwa, udzielając Państwu zarazem wszelkiej pomocy w realizacji takiego żądania.
  1. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi księgowe, pocztowe, kurierskie, lub informatyczne.

Powyższe informacje mają odpowiednie zastosowanie także do Państwa przedstawicieli, dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób. 

Niniejsze pismo nie zmienia warunków Umowy łączącej Państwa z LabCenter Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ma charakter wyłącznie informacyjny. Pismo nie wymaga odpowiedzi.