Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Projekt: "Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych"

Projekt: "Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typoszeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych".

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”
Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe"
Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

 

Instytucja wdrażająca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Lider konsorcjum: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”;

Członkowie konsorcjum:
Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki Sp. z o.o.
LabCenter Polska Sp. z o.o.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.04.01.02-00-0080/16
Akronim projektu: LabReact
Wartość projektu: 6 296 579,23 zł
Kwota dofinansowania: 4 233 786,05 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2019

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie na rynek uniwersalnego typoszeregu reaktorów ciśnieniowych i wysokociśnieniowych, wraz z szerokim spektrum akcesorium, dedykowanych do zastosowania w laboratoriach badawczych jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Będący podstawą projektu typoszereg jest przeznaczony do realizacji procesów chemicznych w szerokim zakresie, zarówno endo- i egzotermicznych w układach wielofazowych: ciecz, gaz oraz ciało stałe.
Uniwersalizacja typoszeregu zakłada możliwość rozbudowy o szeroki wachlarz kompatybilnych dla całego typoszeregu akcesoriów, pozwalających na znaczne poszerzenie zakresu oferowanych możliwości m.in., rozdział fizyczny, innowacyjne rozwiązania umożliwiające bezpieczne pobieranie próbek pod wysokim ciśnieniem, dozowania surowców ciekłych w trakcie syntezy, szeroki spektrum mieszadeł oraz koszy katalitycznych, pozwalających na intensyfikację transferu masy. Projektowanie urządzeń oparte będzie na doświadczeniu i wiedzy know-how, co pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych i unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych, gdzie jako priorytet przyjęto funkcjonalność, ergonomię oraz bezpieczeństwo pracy.
W trakcie projektu stworzone zostaną prototypy urządzeń, które zostaną poddane rygorystycznym testom oraz ocenie poszczególnych rozwiązań. Badania te będą miały na celu optymalizacje zastosowanych rozwiązań i konstrukcji urządzeń i aparatów. W kolejnym etapie stworzone zostaną prototypy demonstracyjne, które będą prezentowane klientom, podczas targów i konferencji, zarówno krajowych i międzynarodowych.
Rezultatem projektu jest stworzenie pełnej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, oraz zaplecza zarówno pod kątem produkcji, serwisu i sieci sprzedaży. Urządzenia będą spełniały wymagania dyrektyw Unii Europejskiej i zależnie od wymagań certyfikację ATEX oraz dopuszczenia UDT, tak aby mogły być oferowane zarówno na terenie Polski jak również Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

Kierownik projektu:
mgr inż. Jan Wójcik
tel. +48 77 487 34 53
faks +48 77 487 30 60
e-mail: wojcik.j@icso.com.pl

Osoba do kontaktu:
mgr inż. Magdalena Krowicka
tel. +48 77 487 31 60
faks +48 77 487 32 60
e-mail: krowicka.m@icso.com.pl

Osoba do kontaktu LabCenter Polska:
Marcin Zdańkowski
tel. +48 726 353 100
faks +48 22 126 47 66
e-mail: marcin.zdankowski@labcenter.com.pl